Avrupa Birliği Destekleri

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

 

Projelerin Taşıması Gereken Özellikler ve Faaliyet Tipleri:

Faaliyet Tipi

Uygunluk Kriteri

Araştırma ve yenilik faaliyetleri (RIA)

Birbirinden bağımsız 3 tüzel kişilik

Yenilik faaliyetleri (IA)

Birbirinden bağımsız 3 tüzel kişilik

KOBİ aracı (SME)

En az 1 KOBİ

Koordinasyon ve destek eylemi (CSA)

En az 1 tüzel kişilik

Desteklenen Proje Harcamaları:

Personel giderleri

Seyahat giderleri

Ekipman giderleri

Sarf malzeme giderleri

Alt yüklenici giderleri

Dolaylı maliyetler

Destekleme Oranları:

Proje Tipi

Dolaylı Maliyet

Destek Oranı

Araştırma ve yenilik faaliyetleri (RIA)

+%25

%100

Yenilik faaliyetleri (IA)

%70

KOBİ aracı (SME)

%70 (Faz-2)

Koordinasyon ve destek eylemi (CSA)

%100

Destek türü: Hibe (Geri Ödemesiz)

Proje Bütçesi Limiti: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.)

Proje Süresi: Çağrı kapsamında belirlenmektedir.)

1-Euroka

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Desteklenen giderler

1. Personel giderleri.

2. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,

3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

4. Malzeme ve sarf giderleri,

5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

6. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

7. Yeminli mali müşavir giderleri.

2-Eurostars

Proje ana ortağı; EUROSTARS üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalıdır.

Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.

Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

3-Era-net

ERA-NET programları programa katılan ülke fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine dayalı yürütülmektedir. Her bir ERA-NET programı genellikle bir ya da birkaç alana odaklıdır (Tekstil İmalat, Endüstriyel Biyoteknoloji, Ulaştırma, İleri malzeme Yeşil teknolojiler vb.). ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir.