TÜBİTAK Ar-Ge Proje Destekleri

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

 

Desteklenen gider kalemleri

 

a) Personel giderleri

b) Seyahat giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Malzeme ve sarf giderleri

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

Firmamız Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Destek Programları

I - TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı

Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Destek üst limiti: Sınır yok

Destek oranı: En fazla % 60’tır.

Proje süresi: En fazla 36 aydır.

II - TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Müşteri kuruluş ve ortak kuruluş başvurabilmektedir.

Müşteri kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %25’ini müşteri kuruluş, %75’ini TÜBİTAK karşılar. Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve ortak kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkezidir.

Müşteri kuruluş büyük ölçekli ise proje bütçesinin %40’ını müşteri kuruluş, %60’ını TÜBİTAK karşılar.

Destek üst limiti: 1.000.000 TL

III - TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı

KOBİ’lere yönelik destek programıdır. Bu program KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasını esas almaktadır.

Destek üst limit,: 500.000 TL

Destek oranı: % 75

Proje süresi: En fazla 18 ay

Bu program, ilk 3 projeyi ve ortaklı 2 projeyi kapsamaktadır.

IV - TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Çağrı esaslı bir programdır ve her sene belirli teknolojik alanlarda belirli konular desteklenmektedir. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 

Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

Özgün teknolojilerin geliştirilmesi

Teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlaması açısından oldukça önemli görülmektedir.

Büyük ölçekli firmalar için destek oranı: %60

KOBİ’ler için destek oranı: %75

Bu programda, işletme giderlerine katkı sağlanması amacıyla %10 artı hibe sağlanmaktadır.

Destek süresi ve destek üst limiti her çağrıda değişmektedir.

V - TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasının sağlanabilmesidir.

1-Euroka

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

Desteklenen giderler

1. Personel giderleri.

2. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,

3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

4. Malzeme ve sarf giderleri,

5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

6. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

7. Yeminli mali müşavir giderleri.

2-Eurostars

Proje ana ortağı; EUROSTARS üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalıdır.

Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.

Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

3-Era-net

ERA-NET programları programa katılan ülke fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine dayalı yürütülmektedir. Her bir ERA-NET programı genellikle bir ya da birkaç alana odaklıdır (Tekstil İmalat, Endüstriyel Biyoteknoloji, Ulaştırma, İleri malzeme Yeşil teknolojiler vb.). ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir.