Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

I - SAN-TEZ Ar-Ge Projeleri Destek Programı

Sanayicilerimizin Ar-Ge’ ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Destek süresi en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla projenin ¼’ü kadar ek süre verilebilir.

Destek Oranları

Proje ortağı firma mikro işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Proje ortağı firma büyük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

Desteklenen gider kalemleri

a) Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

b) Sarf Malzemesi Alım Giderleri; Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

c) Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı, yardımcı personel,

d) Seyahat Giderleri; Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler,

e) Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler,

f) Proje Kurum Hissesi; Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar.

II - Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadır.

Destek kapsamında Ar-Ge projeleri gerçekleştiren ancak personel sayısı nedeniyle Ar-Ge merkezi kazanımlarından yararlanamayan firmalara başvuru olanağı sağlamaktadır. Firmamız müşterilerinin Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

III - Tekno Yatırım Desteği

Destek üst limiti;

Büyük işletmelerde: 2.000.000 TL,

Orta ve küçük ölçekli (KOBİ) işletmelerde: 10.000.000 TL

Tekno-Yatırım Destek Programına kimler başvurabilir?

Ülkemizde teknolojik ürünle ilgili yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler ve büyük şirketler bu programa başvurabilir. Ön koşul, daha önceden devlet kurumu destekli Ar-Ge projesi yapmış olmak, prototipi başarı ile tamamlamış olmak ve elde edilen prototipin seri üretimi için ihtiyaç duyulacak ekipmanlarla (makine, tezgah vb.) ilişkisi olan yatırım kalemlerini kapsayan bir proje sunmaktır.

2 tür yatırıma destek sağlanmaktadır.

A) Komple yeni yatırım

B) Ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırım

Destek unsurları ve limitleri şu şekildedir:

Büyük İşletmeler:

Makine ve teçhizat desteği

Makine ve teçhizat desteği oranları:

İthal alımlarda: %10

Yerli alımlarda: %20

Destek üst limiti: 2.000.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler:

Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz desteği

Makina ve teçhizat desteği oranları:

İthal alımlarda: %30

Yerli alımlarda: %40

Toplam destek üst limiti: 10.000.000 TL

Küçük işletmeler:

Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ile işletme gideri desteği

Makina ve teçhizat desteği oranları:

İthal alımlarda: %40

Yerli alımlarda: %50

Toplam destek üst limiti: 10.000.000 TL

IV-Teknolojik Ürün Tanıtım Desteği

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Destek Tutarı

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı Bakanlıkça hibe olarak karşılanır..

Destek Süresi

Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıldır.