Ar-Ge Merkezi Kurulumu

AR-GE MERKEZİ KURULUMU

 

AR-GE Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadır.

Destek kapsamında Ar-Ge projeleri gerçekleştiren ancak personel sayısı nedeniyle Ar-Ge merkezi kazanımlarından yararlanamayan firmalara başvuru olanağı sağlamaktadır. Firmamız müşterilerinin Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

Elde Edilebilecek Muafiyetler

Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80 i gelir vergisinden müstesnadır. Ar-Ge merkezinde çalışan Mühendis ve teknikerlerin yanında teknik bölüm yöneticileri destek personeli olarak bu sayı içerisinde yer alabilmektedir. (Ar-Ge çalışanlarının %10 ile sınırlandırılmıştır)

Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

 

1. Ar-Ge Merkezi fizibilitesinin yapılması

2. Başvuru için yol haritası oluşturulması ve geliştirme çalışmaları

3. Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması

4. Ar-Ge stratejisinin oluşturulması

5. Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması

6. Başvuru takibi ve gerekli revizyonların yapılması

7. Başvuru onayına müteakip izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme hizmetleri

8. Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ve Proje Yönetim Eğitimleri