Belgelendirme

Belgelendirme

I - Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası Kullanma Hakkı)

Firmaların ürünlerini ürettiği üretim alanlarında öncelikle ürünün gerekliliğini ve TSE tarafından yayınlanmış standardının karşılayıp karşılamadığına bakılır. (üretim yerinin metrekaresi, yüksekliği vb. gibi). Daha sonra ürünlerin belirli bir kontrol sisteminin olup olmadığı ve ürünlerin devamlılığının garanti altına alınmasını sağlayan bir kalite yönetim sisteminin kontrolü yapılır. Hammaddenin standartları karşılayan bir kalite de olması gerekmektedir. Hammaddenin girişinden son ürünün çıkışına kadar ki akışlar belirlenen standarda ve devamlılıkta olması sağlanır. Firmaların üretim alanlarında çalıştırdıkları personellerin bazılarının belirli eğitimleri almış olması gerekmektedir. Daha sonra ilgili standardın öngördüğü kalite kontroller yapılır. Bu kalite kontrolleri kalite yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geriye dönük gözlemlemesi yapılabilecek düzeyde saklanır. Kalite kontrollerin devamı olarak standardın gerektirdiği testler ve deneyler yapılır. Bu testlerin bazıları testleri yapmaya yetkin akredite olmuş laboratuvarlarda da yapılabilir. Test ve deneylerin sonuçları olumlu ise üretim yeri ve üretim akışlarında sorun gözlemlenmediyse geçerlilik süresi 1 yıl olan ve her yıl vize denetimlerine tabi olan TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK (TSE) BELGESİ verilir.

 

II - CE Belgelendirme

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir ve ürünün; insan / çevre sağlığı ve güvenliği, tüketici hakları konularında ilgili direktiflerle tanımlanan şartları sağladığı anlamına gelir. CE işareti kalite göstergesi değildir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen direktifler kapsamına giren bütün ürünler Avrupa Ekonomik Alanına – AEA (AB’ye üye ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) girebilmek için bu işareti taşımak zorundadır. CE işareti; söz konusu ürünün, kapsamına girdiği bütün direktiflere uygun olması durumunda ürüne iliştirilebilir.

CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

 

Hangi Ürünler CE İşareti Taşımalıdır?

Aşağıda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan

Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,

Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,

Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,

CE işareti taşıması gerekmektedir.

“CE” işareti alabilmek için gerekli işlemler:

1. Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.

2. Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.

3. Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.

4. Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.

5. Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.

6. Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir

7. Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye ” CE ” işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

 

III - Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi işletmelerine, devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

Gerekli Evraklar

1. Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A ve Sansic C formu) Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulur.

2. Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B formu) Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlk müracaatta ve her yıl verilmesi zorunludur.

3. Kapasite Raporu Süresi geçerli ilgili Odaca onaylı olmalıdır.(Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmelerinin yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste vermeleri gerekmektedir)

4. Ticaret Sicil Gazetesi Kuruluş ve değişiklik yapılmış ise ünvan değişikliğine ait gazete fotokopileri (Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesine gerek yoktur)

5. Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi.

Belgenin Yenilenmesi

Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Yenileme işlemleri 2 yılda bir yapılır.

 

IV - Kapasite Raporu

Bir nevi firmanın kimliği niteliğinde olan bu belge Sanayi /Ticaret Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren TOBB tarafından düzenlenen belgedir.

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

 

V - Yerli Malı Belgesi

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması,

b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

Yukarıda belirtilen 3 şartın bulunması halinde, “Yerli Malı Belgesi” düzenlenir.

 

Kalen Danışmanlık

KALEN Danışmanlık olarak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşterilerimize ihtiyaçları olan tüm mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı kalarak sunmaya devam etmekteyiz.

Sizlere Nasıl
Yardımcı olabilriz!

Sizlere geniş yelpazede sunulan hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız. İhtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak, projelerinizin başarısı için iş birliği yapmak ve size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. İletişim kurarak daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

İletişime Geçin